Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Jurgis Gylys

1950-08-31
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1941, 1944–1990 m.), 22. Raudonoji armija, sovietinė armija. Sovietiniai partizanai

J. Gylys, g. 1929 m., Rokiškio aps., fabriko „Vilkas“ Kaune darbininkas, 1950 m. balandžio mėn. mobilizuotas į tarnybą sovietinėje armijoje. Karinio dalinio 75631 artilerijos baterijos (Kuibyševo m.) eilinis (iki 1950-12-02 tarnavo kariniame dalinyje 614169, Volsko garnizonas, Saratovo sr.) 1951 m. sausio 30 d. suimtas SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) karinio dalinio 05783 kontržvalgybos skyriaus ir patalpintas SSRS MGB valdybos Kuibyševo sričiai vidaus kalėjime už tai, kad užsiėmimų artilerijos dirbtuvėse metu lietuviams kareiviams lietuviškai papasakojo du „antisovietinius“ anekdotus. Karinio dalinio 55590 Karo Tribunolo 1951 m. kovo 24 d. nuosprendžiu uždarame posėdyje J. Gylys pagal RSFSR BK 58-10 str. 1 d. (antitarybinė propaganda) nuteistas 10 m. pataisos darbų lagerio už tai, kad „skleidė šlykštų antitarybinį šmeižtą prieš bolševikų partijos ir tarybinės vyriausybės vadus, taip pat kolūkinę santvarką ir tarybinę spaudą“. J. Gylys kalėjo SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) pataisos darbų lageryje p/d “Č”-224, Norilsko m., Krasnojarsko kr., dirbo šachtoje. Pavolgio karinės apygardos Karo Tribunolo nutarimi bausmę sumažinus iki 5 m. ir pritaikius SSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953 m. kovo 27 d. įsaką “Dėl amnestijos”, iš lagerio paleistas 1955 m. balandžio 14 d.

Įvykio vieta
Rusijos SFSR, Saratovo sritis
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
3 x 3
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
46879/3
Lapų Nr.
105-1