Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Antanas Valiukėnas

1944-10-19 FOTODOKUMENTAI
Tema: 05. Lietuva nacistinės Vokietijos okupacijos metais (1941–1944 m.), 10. Antinacinis pasipriešinimas Lietuvoje (1939–1945 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys, 16. Antisovietinio pasipriešinimo dalyviai

A. Valiukėnas (1913–1946) 1940 m. birželio mėn. pasitraukė į Vokietiją, įsidarbino Lietuvos pasiuntinio Vokietijoje Kazio Škirpos vertėju ir asmeniniu sekretoriumi, buvo vienas iš Lietuvių aktyvistų fronto steigėjų Berlyne, Lietuvių sąjungos Berlyne sekretorius. Keletą kartų lankėsi Vokietijos okupuotoje Lietuvoje, rinko žinias apie politinę padėtį ir antinacinį pasipriešinimą, teikė informaciją Vyriausiajam Lietuvos išlavinimo komitetui (VLIK), Lietuvos diplomatams Stokholme, Londone, Vašingtone, užsienio šalių pasiuntinybių, rezidavusių Berlyne, spaudos atstovams ir kt. Antihitlerinės koalicijos valstybių kariuomenėms įžengus į Vokietiją, paskirtas VLIK’o atstovu Berlyne, turėjo užmegzti ryšius su antisovietiniu pogrindžiu Lietuvoje, Didžiosios Britanijos bei JAV okupacinės valdžios Vokietijoje atstovais, rinkti ir perduoti žinias apie SSRS veiksmus Lietuvoje. 1945 m. gegužės mėn. A. Valiukėnas Berlyne buvo sulaikytas SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Kontržvalgybos „Smerš“ skyriaus, bet jam pavyko pabėgti. 1945 m. birželio 9 d. Berlyne jis vėl buvo sulaikytas SSRS valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) operatyvinės grupės, kuriai vadovavo Aleksandras Slavinas. Lietuvos SSR NKVD kariuomenės Karo Tribunolo 1946 m. kovo 19 d. nuosprendžiu nubaustas 10 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje. 1946-07-16 mirė Sverdlovsko sr., Ivdellage.

Autorius
Atelier Pflugfelder, Berlin-Charlottenburg Kantstraße 138
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
4,5 x 6
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
3128/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
236