Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Vlada Miliūtė Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Druskininkų rajono skyriuje

1951-04-23 Nuotrauka
Tema: 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.), 15. Sovietų valdžios represuoti asmenys

V. Miliūtė (g. 1926 m.) palaikė ryšius su Eduardo Bingelio-Dzūko vadovaujamo būrio partizanais, perduodavo jų laiškus, rinko maisto produktus, rūpinosi vaistais sužeistam broliui. Buvo suimta Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Druskininkų rajono skyriaus ir Karo Tribunolo 1952 m. sausio 11-12 d. nuosprendžiu nubausta 25 m. pataisos darbų lagerio. Bausmę atlikti išvežta į Steplagą, Karagandos geležinkelio Džezkazgano st. 1954-07-09 nutarimu bausmė sumažinta iki 7 m. pataisos darbų lagerio. Karagandos srities teismo sprendimu 1955-01-31 paleista iš lagerio „kaip kenčianti nuo sunkios nepagydomos negalios“ ir perduota giminaičių, buvusių tremtyje Krasnojarsko krašte, globon. 1960 m. paleista iš tremties.

Kalėdama lageryje V. Miliūtė buvo sunkiai sužalota per 1954 m. gegužės 16 d. – birželio 26 d. Kengyro ypatingojo režimo lageryje vykusį politinių kalinių sukilimą, kurio slopinimui buvo pasiųsta speciali vidaus kariuomenė. Ji pateko po  į lagerio moterų zoną įvažiavusio tanko vikšrais, jai buvo sutraiškyta dešinė koja ir ranka, sulaužyti šonkauliai, sumušta galva. Jai buvo atliktos 4 operacijos.

Tėvai Vladas Milius ir Veronika Miliuvienė, brolis Liudas ir sesuo Bronė 1948 m. buvo ištremti, broliai Juozas ir Kostas buvo partizanais ir žuvo.  

Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
11 x 8,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-15107
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
103-1