Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Lietuvos partizanų Kėdainių aps. nukautų sovietinių represinių struktūrų darbuotojų palaikai

1944-12-07-1946-01-17 Nuotrauka
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 12. Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1940–1941, 1944–1956 m.)

       1944-12-06 partizanų rėmėjas, Paskerdumio tarybinio ūkio direktorius Pranas Kuprys pranešė partizanų būrio vadui Vladui Pabarčiui, kad į ūkį atvyks NKVD grupė tirti plytų vagystės fakto. Remdamiesi šia informacija, 1944-12-07 V. Pabarčiaus ir Liongino Kuprio būriai apsupo NKVD operatyvinę grupę, atvykusią į Kėdainių aps., Krakių vls., Gudaičių k. teritoriją. Po tris valandas trukusių kautynių partizanai nukovė 2 ir suėmė 6 NKVD darbuotojus ir milicininkus. Suimtieji buvo nuvežti į mišką, nurengti nuogai ir sušaudyti prie partizanų bunkerio.  Nuotraukos saugomos partizanų, dalyvavusių kautynėse (Prano Skėrio, Alberto Baltrūno, Stasio Kačiuko, Alfonso Iešmanto, Broniaus Kuprio) ir jų rėmėjų baudžiamojoje byloje (nuteisti LSSR NKVD kariuomenės Karo Tribunlo 1946-01-17 nuosprendžiu).

        Nuotraukos byloje nėra aprašytos ar įvardintos, nukautųjų NKVD darbuotojų perlaidojimo faktas nepaminėtas.

        NKVD-NKGB Kėdainių operatyvinės grupės pranešimo duomenimis, remiantis suimtojo Stasio Kačiuko (Kačiko) parodymais, buvo surasta partizanų buvimo vieta, 1944-12-16 Vilniaus pasienio pulko bataliono ir mokomosios komandos pajėgomis Krakių vls., Paliepių miške buvo nužudyti 26 Vlado Pabarčiaus būrio partizanai, suimti 5, sulaikyti 33 "įtartini" asmenys, ūkis, kuriame slėpėsi partizanai ir kuriame būdami apšaudė karinius dalinius, sudegintas (f. K-41, ap. 1, b. 1076, l. 95).

Įvykio vieta
Kėdainių aps., Krakių vls.
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
17 x 11,5
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
31890/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
354-1