Vaizdai

Pradžia
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Pašarvotas moksleivis Pranas Lukošaitis, nelegaliai iškėlęs Trispalvę ir tragiškai žuvęs KGB patalpose

1955-07-11
Tema: 03. Lietuva SSRS okupacijos metais (1940–1990 m.), 13. Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje (1956–1987 m.)

Pranas Lukošaitis, Antano, g. 1936 m., gyv. Pagėgių r., Vartuliškių k., Griežpelkių kaimo mokyklos 10 klasės mokinys su tos pačios mokyklos mokine Birute Miliauskaite, g. 1938 m. iš štapelio audinio pagamino Lietuvos Trispalvę (105 x 78 cm), kurią P. Lukošaitis Šv. Velykų proga 1955-04-10 Vilkyškių mstl. ant neveikiančios transformatorinės bokšto iškabino. Apatiniame vėliavos kampe buvo nupieštas Vyčio kryžius. Prie raudonai nudažyto vėliavos koto (4 m. ilgio) pritvirtino baltai nudažytą faneros dėžutę, prie kurios pridėjo kartoną su užrašu "Mina". Anksti ryte vėliavą pastebėjo netoli gyvenęs Vilkyškių septynmetės mokyklos direktorius Stasys Kaknevičius, kuris apie tai pranešė milicininkui Jurgilui, o šis - KGB prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos įgaliotiniui Pagėgių rajone. 1955-07-07 P. Lukošaitis buvo iškviestas apklausai į KGB prie LSSR MT Pagėgių įgaliotinio patalpas. P. Lukošaitis nurodė, kad jo antisovietines pažiūras lėmė užsienio radijo laidos (jis pats dirbo radijo mazge, buvusiame tėvo namuose), tėvų nepasitenkinimas sovietų valdžia ir trūkumai, kuriuos jis matė "Vorošilovo vardo" kolūkyje, be to, buvo girdėjęs, kad Kaune studentai ar mokiniai Vasario 16-osios proga buvo iškėlę Trispalvę. Po apklausos P. Lukošaitis buvo paliktas nakvoti KGB patalpose. KGB dokumentuose rašoma, kad 1955-07-08 jis buvo rastas pasikoręs diržu, kabojusiu ant lango karnizo kablio KGB darbo kabinete Nr. 13. 1955-07-09 palaikai buvo perduoti tėvui Antanui Lukošaičiui, jam pranešta apie sūnaus savižudybę, suteiktas KGB automobilis ir palyda palaikams parvežti, pagamintas karstas. 1955-07-11 Vilkyškių kapinėse P. Lukošaitis palaidotas. Žuvusiojo artimieji įsitikinę, kad jis mirė nuo kankinimų. Antisovietinių reiškinių prevencijai dalyvauti laidotuvėse buvo mobilizuotas sovietinis aktyvas, agentai ir KGB darbuotojas, kurį vietiniai mažai pažinojo. "Mokinių auklėjimo tikslais ir klaidingų aiškinimų dėl P. Lukošaičio savižudybės išvengimui", KGB prie LSSR MT Pagėgių r. įgaliotinis planavo sakyti kalbą mokinių susirinkimuose mokyklose, rajono partijos komitete svarstyti auklėjamojo darbo Griežpelkių mokykloje būklę ir kt. priemones. 1956-02-13 nutarime nutraukti baudžiamąją bylą rašoma, kad po prisipažinimo iškėlus vėliavą, buvo planuojama P. Lukošaičio ir B. Miliauskaitės netraukti baudžiamojon atsakomybėn, o atlikti profilaktines priemones. B. Miliauskaitė po profilaktinių priemonių 1955-07-08 buvo išleista į namus. Informacijos šaltiniai: P. Lukošaičio ir B. Miliauskaitės baudžiamoji byla (LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-1472), KGB prie LSSR MT Pagėgių r. įgaliotinio pranešimai (LYA, f. K-11, ap. 1, b. 2226, l. 12-14, 19-24).

Įvykio vieta
Pagėgių r., Vilkyškių mstl
Dokumento apimtis (dydis (cm), trukmė)
8,5 x 6
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-1472
Bylos priedas
Priedas prie bylos
Lapų Nr.
69-3